Zpráva o činnosti Klubu poslanců Evropského parlamentu

I. Ustavení klubu ODS v Evropském parlamentu struktura klubu a vnitřní chod

Klub ODS v Evropském parlamentu (dále také jen „klub ODS v EP“ ) je vnitrostranickým orgánem ODS, který byl ustanoven na základě výsledků voleb do EP, v souladu s usneseními přijatými na XIV. Kongresu ODS v Luhačovicích a na základě článku 16. Stanov ODS. Všichni poslanci klubu ODS jsou rovněž členy České národní delegace (ČND) ve frakci Evropské lidové strany-Evropských demokratů (ELS-ED).

Na ustavující schůzi klubu ODS v EP dne 13.6.2004 schválili členové klubu vnitřní stanovy (jednomyslně, aklamací). V následném tajném hlasování bylo zvoleno vedení klubu ODS v EP. Poslanec Jan Zahradil byl zvolen předsedou klubu ( 7 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen), místopředsedou klubu byl zvolen poslanec Miroslav Ouzký, který byl dále potvrzen oficiálním kandidátem na funkci místopředsedy EP, dle konsensuální dohody z ustavující schůze ČND. Poslanec Hynek Fajmon byl zvolen pokladníkem klubu (7 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen). Na druhé schůzi klubu ODS 19.6.2004 ve Štrasburku byla Adéla Kadlecová, asistentka poslance Jana Zahradila, zvolena tajemnicí klubu ODS v EP (8 pro, 1 nepřítomen). Z řad europoslanců klubu ODS byli rovněž jmenováni resortní mluvčí, kteří se budou na základě svých odborných, profesních i politických zkušeností zabývat jednotlivými kapitolami politik EU a komunikovat danou problematiku svého resortu s veřejností i médii. Kompletní seznam resortních mluvčích viz. příloha I. Klub ODS v EP také ustanovil funkci tzv.“whipa“, kterým byl jmenován poslanec EP Ivo Strejček. Whip neboli koordinátor hlasování konzultuje postoje ODS k jednotlivým legislativním iniciativám a pozměňovacím návrhům, uvádí je do souladu s postoji politických partnerů ODS – zejména v rámci skupiny Evropských demokratů, součásti frakce ELS-ED – a případně hledá a vyjednává podporu u ostatních politických subjektů pro návrhy předložené europoslanci ODS.

Klub poslanců ODS v EP se v období od svého ustavení 13.6.2004 do termínu konání XV.kongresu ODS, 4.-5.12.2004 sešel k řádnému zasedání celkem osmkrát.

 

II. Postavení klubu ODS v rámci frakce ELS-ED a ČND

II.1. Zařazení ODS do frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů

Po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2004 se ODS zapojila do nejsilnější nesocialistické frakce v EP, do frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (ELS-ED), a to na základě článku pět Jednacího řádu parlamentní frakce ELS-ED. Tato forma přidružení dává europoslancům ODS právo podporovat a rozvíjet své odlišné názory na ústavní a institucionální otázky vztahující se k budoucnosti Evropy, za podmínky, že podpoří základní politiky frakce ELS-ED a přijmou její jednací řád. ODS se tak stala členem skupiny Evropských demokratů (ED), která je součástí ELS-ED a není přitom vázána politikou zbytku frakce v institucionálních otázkách EU.

Rozhodnutí o vstupu ODS do ELS-ED na základě článku pět jednacího řádu předcházelo jednání delegace ODS vedené prvním místopředsedou Janem Zahradilem se zástupci této parlamentní frakce ( W.v Velzen místopředseda ELS-ED, J.Elles místopředseda ELS-ED za skupinu Evropských demokratů a místopředseda poslaneckého klubu CDU-CSU v EP M.Ferber) 7.července 2004 v Budapešti. Na tomto jednání došlo k vyjasnění některých sporných bodů ve vzájemných vztazích. Jednalo se především o otázky česko-německých vztahů a otázek poválečného uspořádání a vyrovnání, ve kterých bude dále postupováno dle znění česko-německé deklarace z roku 1997. Další bod se týkal bilaterální smlouvy ČR a Vatikánu, kde ODS vyjádřila podporu vzájemně výhodné smlouvě mezi ČR a Vatikánem. V poslední řadě ODS souhlasila, v zájmu posílení pravicové pozice na evropské úrovni, nezdůrazňovat svůj odlišný postoj vůči Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu a při její ratifikaci přihlédnout ke stavu ratifikace v ostatních členských zemích.

ODS byla do frakce ELS-ED přijata dne 12.7.2004 poměrem hlasů 137 pro, 0 proti, 24 se zdrželo.

 

II.2. ODS a Česká národní delegace

Spolu s devíti poslanci ODS Českou národní delegaci v ELS-ED tvoří dva poslanci KDU-ČSL a tři poslanci zvoleni na kandidátce SNK-ED. Předsedou ČND se stal Jan Zahradil, místopředsedkyní za KDU-ČSL Z. Roithová a místopředsedou za SNK-ED J.Zieleniec, pokladníkem delegace byl zvolen H.Fajmon.

Spojení výše zmíněných politických subjektů do jedné delegace lze jednoznačně hodnotit jako úspěch. Čtrnáctičlenná ČND je tak sedmou největší delegací uvnitř frakce ELS-ED, a druhou největší národní delegací mezi novými členskými zeměmi, což ji zaručuje silné postavení. V Evropském parlamentu se při obsazování funkcí používá metody d’Hondt vycházející z početního zisku mandátů v jednotlivých národních delegacích. Právě díky našemu členství v nejsilnější frakci EP a jednotné ČND se tak ODS podařilo obsadit post místopředsedy EP Miroslavem Ouzkým a dále získat funkce místopředsedy Výboru pro rozpočtovou kontrolu (P.Duchoň) a místopředsedy delegace EP (J.Zvěřina).

 

III. Parlamentní činnost

III.1.Významná hlasování

Nové legislativní období Evropského parlamentu 2004-2009, které začalo plenárním zasedáním ve Štrasburku dne 19.7.2004 bylo ovlivněno následujícími významnými událostmi

volba předsednictva Evropského parlamentu 20.7. 2004Po politické dohodě s druhou nejsilnější frakcí v EP, Stranou evropských socialistů , byla vytvořena ad hoc volební koalice, která na první polovinu pětiletého funkčního období zvolila absolutní většinou 388 hlasů za předsedu EP socialistického kandidáta José Borrell Fontellese s tím, že po uplynutí dvou a půl let bude do této funkce zvolen současný předseda ELS-ED, H.G.Poettering. Poslanci rovněž volili aklamací 14 místopředsedů EP. Miroslav Ouzký byl na funkci místopředsedy EP zvolen počtem 189 hlasů.

volba předsedy Evropské komise 22.7.2004José Manuel Durão Barroso byl zvolen 413 hlasy pro a 251 hlasy proti, přičemž všichni europoslanci ODS Barrosovu nominaci svým hlasem podpořili.

hlasování o postupu ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu a komunikační strategie související s touto Smlouvou 14.10.2004.Tento návrh byl europoslanci ODS odmítnut. Návrh usnesení obsahoval výzvu ke koordinaci termínů konání národních ratifikačních postupů na celoevropské úrovni a vyzýval k ovlivnění národních ratifikačních postupů ve prospěch zdůraznění evropské dimenze projektu Ústavy. Navíc návrh realizace komunikační strategie ze strany Evropské komise i způsob rozdělení finančních prostředků mezi zastánce i odpůrce přijetí tzv.Ústavy nezaručuje realizaci skutečně vyvážené informační kampaně vůči občanům. Zamítnutí tohoto stanoviska bylo v souladu s politikou ODS, která se staví záporně k přijetí tzv.Evropské ústavy, neboť tato smlouva omezuje suverenitu České republiky i ostatních členských států a zmenšuje váhu ČR v rozhodovacím procesu EU a celkově zhoršuje její postavení oproti současnému stavu.

hlasování o Evropské komisi navržené jejím předsedou J.Barossem, 27.10.2004 a slyšení komisařůJosé Manuel Barroso, zvolený předseda Evropské komise, před samotným hlasováním pléna oznámil, že s ohledem na aktuální politickou situaci, nepředloží návrh týkající se schválení nové Komise. Tento postup, potvrzený předsedou EP, byl možný vzhledem k ustanovení článku 214. Smlouvy o ES , podle něhož se k nepředloženému návrhu Evropský parlament vyjádřit nemůže.

Tato situace nastala poté, co se nejméně tři designovaní komisaři při slyšeních v parlamentních výborech relevantních odbornému zaměření jejich portfolia setkali s negativními reakcemi ze strany poslanců EP. Jednalo se především o designovaného komisaře Buttiglioneho, konzervativce nominovaného italskou vládou. Buttiglione se stal terčem kritiky především ze strany socialistů a liberálů za své výroky o homosexuálech a roli žen ve společnosti. Dalším komisařem, který se potýkal s problémy byl kandidát maďarské vlády L.Kovács, kterému byla všeobecně vytýkána velmi nízká odborná připravenost převzít resort energetiky a dále pak, především ze strany pravice v EP, jeho předešlá politická kariéra coby prominenta maďarského komunistického režimu. Dalším z komisařů, který obdržel velmi nízké hodnocení ohledně své odborné i politické připravenosti, byl V.Špidla. Poslední problematickou nominací byla designovaná komisařka za Nizozemsko, u které panovaly obavy ze střetu zájmů. V následujících týdnech došlo k personální výměně konzervativce Buttiglioneho. Bývalý komunistický politik L. Kovács v Komisi zůstal, bylo mu však přiděleno portfolio daňové politiky, namísto energetiky.

Tento omezený rozsah personálních změn v Komisi je obecně vnímán jako politická prohra pravice v EP na úkor socialistů, která rovněž zavdala příčinu pochybám o funkčnosti a pevnosti technické koalice, která umožnila zvolení socialisty Borrela do čela EP, aniž by byly poskytnuty jakékoli záruky o převzetí funkce představitelem ELS-ED v druhé půli legislativního období. Vzniklá situace naznačuje, a europoslanci ODS to tak hodnotí, že schopnost současného vedení ELS-ED zajistit politickou podporu pravicové Komisi je omezená. Je také důkazem vzrůstající politické heterogenity uvnitř ELS-ED (cca 8% této frakce hlasovalo proti Komisi).

Po konzultacích s ostatními národními delegacemi ED i designovaným předsedou Barossem se všichni poslanci klubu ODS v EP v hlasování o Evropské komisi vyjádřili kladně. Tento výsledek hlasování klubu ODS o nové Evropské komisi byl především vyjádřením podpory J. Barrosovi. Osobu J. Barossa i většinu členů Komise vnímají, na základě politického zaměření i předchozích profesních zkušeností komisařů, poslanci ODS jako příslib liberálnějšího, méně regulativního a více proreformního kurzu politiky budoucí Komise, než jak tomu bylo v předešlém týmu R.Prodiho.

Schválené složení Komise J. Barossa je, v současné politické konstelaci v EP, maximálně možným dosažitelným kompromisem. Při opakovaném zpochybnění Evropské komise jako celku zde existovala reálná hrozba, že socialisté spolu s liberály a zástupci frakce Zelených tohoto stavu nejistoty využijí k zpochybnění Komise jako celku, včetně osoby J.Barrosa. V takovém případě bylo možné očekávat jmenování zcela nové Komise, včetně jejího předsedy. Složení této Komise by bylo v tomto případě nejspíše více levicové.

Souhlas klubu se složením Komise však v žádném případě nebyl vyjádřením podpory některým zkompromitovaným či nekompetentním členům Komise, za něž nesou odpovědnost vlády, které je nominovaly. V případě nominace bývalého premiéra ČR V. Špidly, Poslanecký klub ODS v EP zhodnotil jeho odbornou zdatnost i obecnou informovanost o oblasti sociálních záležitostí a zaměstnanosti na evropské úrovni jako slabou. Jeho nominací naše vláda postavení ČR v EU rozhodně nezlepšila. Protože byl Vladimír Špidla do funkce komisaře potvrzen, budou členové klubu ODS hledat takové cesty spolupráce s ním, které budou prospěšné pro občany ČR.

 

III.2. Interpelace

Celkem bylo ze strany klubu ODS v EP podáno šest interpelací, všechny adresovány na Evropskou komisi.

Jednalo se o interpelace ve věci omezování volného pohybu osob a zboží na česko-rakouských hranicích, čerpání finančních prostředků České republiky z předvstupních fondů Evropské unie, ve věci čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku, ve věci zvýšení dovozních cel ze strany USA vůči státům Evropské unie, ve věci překladu dokumentů, informačních textů a internetových stránek a ve věci systému zpoplatnění na silnicích a dálnicích ve státech EU.

 

IV. Politické výstupy klubu ODS v EP

Poslanci ODS v EP i nadále podporují aktivní politiku EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a politiku rozšiřování EU, která má být otevřena členství všem evropským státům, které splní předepsaná kritéria týkající se demokratického politického systému a tržního hospodářství. Z tohoto důvodu poslanecký klub ODS zhodnotil doporučení Evropské komise o zahájení přístupových jednání s Tureckem za pozitivní krok.

Poslanci ODS v EP rovněž podpořili návrh rozpočtu EU pro rok 2005, zejména proto, že EU dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nevytváří žádné dluhy. Dalším podstatným důvodem pro podporu rozpočtu je fakt, že jednou z rozpočtových priorit je konsolidace rozšířené EU. Klub ODS v EP současně vyjádřil svůj nesouhlas se stávající podobou Společné zemědělské a strukturální politiky EU.

 

V. Finanční hospodaření klubu ODS v EP v roce 2004

Parlamentní frakce ELS-ED poskytuje každé národní delegaci semestrálně a poměrně k počtu členů v jednotlivých delegacích finanční prostředky určené na politické a informační aktivity a projekty.

Česká národní delegace měla nárok na 5000 EUR na delegaci a 9000 EUR na každého člena delegace pro druhé pololetí 2004. Celková částka určená pro delegaci byla rozdělena alikvotně mezi tři politické strany tvořící ČND. ODS tedy získala 9/14 z celkové částky, což v peněžním vyjádření činí 3214 EUR. Prostředky určené na jednotlivé poslance nebyly nijak přerozdělovány. ODS tedy měla původně pro druhé pololetí 2004 k využití 84 214 EUR. K této částce však ještě přibyly finanční prostředky, které byly frakcí ELS-ED přiděleny na první pololetí roku 2004 pro pozorovatelskou misi ODS do EP a které nebyly pozorovateli vyčerpány, což u ODS činilo 62.958,57 EUR. K této sumě ještě přibylo 18.498,21 EUR, což je podíl částky zbylé po US-DEU, která dnes není stranou zastoupenou v EP. ODS tedy pro druhé pololetí roku 2004 disponovala s celkovou částkou 165.670,78 EUR.

Odpovědnost za čerpání prostředků a jejich využití nese vždy ten poslanec nebo ti poslanci, kteří příslušný projekt předkládají a každá politická strana tvořící ČND si čerpá takto přidělené prostředky dle své vlastní úvahy.ODS celkovou částku 165.670,78 EUR rozdělila na 13 projektů, které europoslanci ODS předložili v rámci svých politických a odborných aktivit. Seznam těchto projektů byl schválen jednomyslně klubem poslanců EP. Podrobný seznam a popis projektů viz. příloha II.

Na příští pololetí roku 2005 z celkové částky 334.000 EUR, určené pro ČND připadne klubu ODS v EP 215.428,50 EUR.

Konečný termín pro podání projektů pro 1.pololetí 2005 byl pokladníkem klubu stanoven na 31. 1. 2005.

 

VI. Závěr

V legislativním období od ledna 2005 budou poslanci ODS v EP věnovat pozornost zejména následujícím politickým prioritám

postup ratifikace Smlouvy ustavující Ústavu pro Evropu, aktivní politické působení proti přijetí projektu Ústavy v ČR i proti snaze implementovat do evropské legislativy opatření vyplývající apriori z dosud neschválené Smlouvy ustavující Ústavu pro Evropu. V případě neúspěchu ratifikace tzv.Ústavy v některém ze členských států budeme trvat na důsledném dodržení litery primárního práva EU, které v takovém případě pokračovaní ratifikačního postupu v dalších členských státech EU anuluje.
aktivní účast v parlamentní debatě o finančním rámci rozpočtu EU 2007-2013 tak, aby sledoval politické priority ODS. Našim cílem vzhledem k finančnímu rámci EU 2007-2013 by měla být maximalizace finančního výtěžku z rozpočtového rámce, tzn. vyčerpání maxima ze strukturálních fondů, odstranění diskriminačních podmínek při čerpání ze Společné zemědělské politiky a udržení vyrovnaného rozpočtu EU.

Z konkrétních legislativních návrhů, kterým bude klub ODS v EP v příštím legislativním roce věnovat zvýšenou pozornost to jsou zejména:

reforma tzv.“cukerného pořádku“. Poslanecký klub ODS v Evropském parlamentu je zásadně proti stávající podobě návrhu reformy tzv. cukerného pořádku. Jakkoli si jsou europoslanci ODS vědomi potřeby reformy tohoto sektoru směrem k liberálnějšímu uspořádání, navržená řešení vnímají jako diskriminační vůči novým členským státům. Takto nastavené parametry reformy by měly likvidační důsledky pro sektor cukerného průmyslu v ČR a z naší země by učinily čistého importéra této komodity.
tzv. Bolkensteinova direktiva – návrh na úplnou liberalizaci a deregulaci vnitřního trhu se v oblasti služeb. Tento liberalizační krok má završit proces budování volného vnitřního trhu EU.Poslanci ODS v EP budou pozorně sledovat a aktivně ovlivňovat vývoj ohledně této direktivy. Podpoří však jen takový návrh legislativy, který bude znamenat skutečné a reálné uvolnění a deregulaci v tomto sektoru.
direktiva REACH zavádějící nová pravidla pro povinnou registraci a testování chemických sloučenin.Tento legislativní návrh ohrožuje veškerý chemický průmysl v ČR, neboť ve svém důsledku představuje nepřiměřenou zátěž z hlediska nákladů, ato zejména pro menší a střední podniky a je výhodný pouze pro vybrané množství velkých chemických koncernů.

Klub ODS na půdě Evropského parlamentu vystupuje jednotně a jeho činnost probíhá bez závažných vnitřních sporů, v atmosféře vzájemného respektu a porozumění. Poslancům ODS v EP se aktivně daří plnit jeden ze základních cílů klubu a tím je spoluvytváření politiky ODS v evropském kontextu a obhajoba zájmů České republiky v souladu s programovými prioritami ODS. Spolupráce ODS s ostatními politickými partnery ve frakci ELS-ED probíhá v duchu odpovědné a přátelské spolupráce, která je založena na konstruktivní a vzájemně výhodné spolupráci. Na základě dosavadních zkušeností s vysokou mírou přirozeného souladu politických zájmů ODS s ostatními politickými subjekty rámci skupiny ED věříme, že se tato spolupráce bude v budoucnu prohlubovat.

 

Příloha I.

Klub ODS v EP – Mluvčí jednotlivých resortních oblastí

Předseda klubu ODS v EP
Jan Zahradil Místopředseda klubu
Miroslav Ouzký Koordinátor hlasování klubu
Ivo StrejčekPokladník klubu
Hynek Fajmon  Zahraniční věci, Bezpečnost a obrana
Jan Zahradil Ekonomika a měnové záležitosti
Ivo Strejček Životní prostředí a veřejné zdraví
Miroslav Ouzký Ochrana spotřebitelů
Milan Cabrnoch Rybolov
Hynek FajmonMezinárodní obchod
Ivo Strejček MEPPrůmysl
Miroslav Ouzký Práva žen a rovnost pohlaví
Nina ŠkottováRegionální rozvoj
Oldřich Vlasák Rozpočet EU
Hynek Fajmon Rozpočtová kontrola
Petr Duchoň Zemědělství
Hynek Fajmon Zaměstnanost a sociální věci
Milan Cabrnoch Ústavní záležitostic EU
Jan Zahradil Právní záležitosti
Jaroslav Zvěřina Vnitřní trh
Oldřich Vlasák Rozvojová politika EU
Jan ZahradilPetice
Jaroslav ZvěřinaDoprava a cestovni ruch
Petr Duchoň Kultura a vzdělávání
Nina Skottová Finanční služby a bankovnictví
Ivo Strejček  Místopředseda EP
Miroslav Ouzký

 

 

Příloha II.

Seznam projektů – čerpání z prostředků EPP-ED

pro II.pololetí 2004 má klub ODS k dispozici celkem 84.214 EUR
k 31. 8. 2004 předloženy projekty na vyčerpání 140.656 EUR
nevyčerpaná částka celkem: 65.711,85 EUR / 75.676,09 EUR /k dodatečnému vyčerpání předložen projekt Leadership Akademie — D. Ryc – 42.000 EUR; dosud je tedy z minulého období nevyčerpáno 23.711,85 EUR / 33.676,09 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA /i s převodem z minulého období/ 107.925,85 EUR / 117.890 EUR

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) – H. Fajmonnázev: „Politické postoje EPP-ED“ (Revue politika)- dlouhodobý projekt – zpracována 3 tématapředloženo: 16. 8. 2004 rozpočet: 27.000 EUR
Mezinárodní institut politických věd, MU Brno – P. Duchoňnázev: „European people party and its member parties“předloženo: 27. 8. 2004 rozpočet: 2.350 EUR
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) – H. Fajmonnázev: „Czech Parties and the EPP-ED Group“- schváleno v minulém období – nerealizováno rozpočet: 15.000 EUR
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) – H. Fajmonnázev: „Czech Republic and its Journey to EU“- schváleno v minulém období – nerealizováno rozpočet: 11.000 EUR
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) – H. Fajmonnázev: „Finanční rámec EU na léta 2007-2013“ – seminářpředloženo: 30. 8. 2004 rozpočet: 5.806 EUR
Mladí konzervativci (MK) – H. Fajmonnázev: „Role mládežnických organizací stran EPP-ED současné Evropě“ – konferencepředloženo: 30. 8. 2004 rozpočet: 6.700 EUR
Mladí konzervativci (MK) – H. Fajmonnázev: „Společenská zemědělská politika EU ve světle fin.perspektivy 2007-2013“ – konference + sborníkpředloženo: 30. 8. 2004 rozpočet: 7.700 EUR
CEVRO – H. Fajmonnázev: „Liberálně-konzervativní akademie 2004/2005″předloženo: 30. 8. 2004 rozpočet: 10.700 EUR
CEVRO – H. Fajmonnázev: „Finanční perspektiva Evropské unie 2007-2013″předloženo: 30. 8. 2004 rozpočet: 7.100 EUR
M. Cabrnoch + kolektiv autorůnázev: „EPP-ED, ODS a regiony“ – informační brožurapředloženo: 31. 8. 2004 rozpočet: 18.000 EUR
Leadership Akademie – D. Rýc -H. Fajmonnázev: „Liberalizace světového obchodu a cesty k uvolnění evropské regulace“ (seminář)předloženo: 31. 8. 2004 rozpočet: 15.000 EUR
J. Zvěřinanázev: „European Union through student´s eyes from secondary schools in the Czech Republic, Germany and Austria“předloženo: 31. 8. 2004 rozpočet: 5.300 EUR
I. Strejček + Chamber of Commerce, Jihlavanázev: “ The EU Constitution in Broader Perspectives“předloženo: 31. 8. 2004 rozpočet: 9.000 EUR