Projev k bezpečnosti EU

Vážené kolegyně, kolegové,

EU dnes čelí bezpečnostnímu riziku č.1 – mezinárodnímu terorismu. K tomu, aby mu mohla čelit, vedou dvě cesty.

Jednak je třeba dále rozvíjet a prohlubovat transatlantické partnerství s USA zejména v bezpečnostní oblasti. Nemůžeme nevidět, že EU zaostává za USA v oblasti vojenských kapacit, technologií a v operačních možnostech. Navíc chybí jasná politická vůle tento náskok USA snížit, zvláště když na výrazné zvýšení výdajů na obranu a na změnu struktury veřejných financí není připravena ani veřejnost ani politické elity EU. Proto EU nemůže stavět svou bezpečnostní doktrínu na odstrašující vojenské síle, nelze se utápět v představách o Evropě jako o světové vojenské mocnosti.

A za druhé – pokud EU nebude schopna stabilizovat vztahy se svými sousedy, tedy se státy severní Afriky, Blízkého a Středního východu, ve kterých žijí desítky miliónů lidí které vzhlížejí k EU jako ke svému cíli, bude zvyšovat bezpečnostní riziko pro svoje občany. Nelze opomíjet, že mnozí potenciální nelegální přistěhovalci mohou podlehnout ideologii fundamentalismu a extremismu, a stát se nástrojem terorismu. Pokud tedy chce EU zajistit bezpečnost svých občanů, musí především ekonomicky a politicky stabilizovat své blízké zahraničí, napomoci jeho ekonomickému růstu, snížit možnost migrace a růstu radikálních nálad v těchto společnostech. To je cílem a úkolem, který by EU měla zvládnout a dostát tak své globální odpovědnosti i přispět ke světové stabilitě. EU musí především vytvořit jednotnou zahraničně-politickou linii vůči svému blízkému okolí – zejména vůči ohniskům neklidu a konfliktním oblastem. Musí spolu s novým finančním rámcem znovu přehodnotit politiku rozvojové pomoci. Musí na ní vynaložit adekvátní objem prostředků a musí dbát na to, aby prostředky byly užívány efektivně.

Na nových členských zemích pak je dokázat, že nevidí evropskou integraci jen přes strukturální fondy – jejichž výše a celkový význam se v České republice navíc nekriticky přeceňuje – ale, že jsou schopny širšího úhlu pohledu, že jsou schopny pochopit a nést svou spoluzodpovědnost za celkový vývoj evropské integrace a za stabilizující roli EU ve světě.

Děkuji za pozornost.